Wat kan u doen

Uw steun is onmisbaar. U kunt ons op verschillende manieren steunen: hieronder kunt u lezen op welke wijze u ons kunt helpen.

Steun onze doelen

De Stichting Vrienden van de Vruchtenburg heeft de afgelopen periode een beleidsplan ontwikkeld voor de nieuwe situatie waarbij de Vruchtenburg onderdeel is geworden van de Fortagroep. Daarbij heeft zij een aantal doelen geformuleerd waar de stichting zich voor inzet. U kunt ons helpen door onze doelen financieel te steunen

Indien u wilt bijdragen aan één van onze gestelde doelen, dan kunt u dit doen door een gewenst bedrag over te maken op rekeningnummer NL94 ABNA 0525967109 van Stichting Vrienden van de Vruchtenburg, ook kunt u hierbij aangeven welk doel u graag steunt.

Wij zijn erg dankbaar voor iedere bijdrage en steun die wij van u mogen ontvangen.

Deze vier doelen (willekeurige volgorde) zijn:

Realisatie doel 1 Psycho-oncologische zorg voor iedereen die dit nodig heeft. 

Achtergrond:
Psycho-oncologische zorg ook voor:
kinderen die anders buiten de boot vallen: De Fortagroep heeft contracten met veel, maar niet alle gemeenten in de regio. Met donaties, giften en schenkingen wordt het mogelijk gemaakt dat ook kinderen en jongeren uit die niet-gecontracteerde gemeenten voor zorg in aanmerking kunnen komen.
– cliënten met beperkte financiële middelen: De Vruchtenburg wordt vergoed uit de basiszorg. Het gehele eigen risico wordt hiervoor eerst aangesproken. Voor sommige cliënten, vooral naasten, is dit helaas een reden om geen zorg te vragen. Met donaties, giften en schenkingen krijgt ook deze doelgroep de kans om voor behandeling in aanmerking te komen.
 
Kosten voor 1 behandeling (patiënt) bestaande uit een intake, multidisciplinair overleg en 8 behandelsessies bedragen circa €1.250,- per jaar
 
Door een particuliere gift van €1.250,- is bovenstaande behandeling in werking gezet. Wij zijn degene die deze gift heeft overgemaakt erg dankbaar!
 
Deels realisatie doel 2: Een extraatje voor de Vruchtenburg.
 
De Vruchtenburg hecht veel waarde aan een prettige sfeer en goede behandelomstandigheden. Een up to date en veelzijdig aanbod aan folders, boeken en naslagwerken maakt hier deel van uit. Net als het werken met goede materialen voor ons aanvullende aanbod van kunstzinnige therapie en haptotherapie. Om dit te kunnen borgen is soms iets extra’s nodig. Donaties, giften en schenkingen worden ingezet voor de aanschaf van relevante boeken en werkmaterialen voor kinderen wiens ouder kanker hebben. Ook kunnen we dit gebruiken voor de aanschaf van materialen die in de aanvullende behandelingen worden gebruikt. 
 
Kosten bedragen circa €500,- per jaar.

Uit de inkomsten van onze trouwe donateurs hebben wij dit jaar weer een Donald Duck abonnement kunnen afsluiten, wat door jong en oud gelezen wordt in de ontvangstruimte.
Verder wordt er momenteel een inventarisatie gemaakt van boeken en werkmaterialen die nodig zijn. Deze benodigdheden kunnen uit de inkomsten van de donateurs worden betaald.
 
Wij danken onze trouwe donateurs voor het mogelijk maken van boven gesteld doel!
 
Realisatie doel 3: Een brug bouwen tussen wetenschap en praktijk.

Achtergrond:
Belang van investeren in E-health
Het uitbreiden van het zorgaanbod met E-health pogramma's is zeer waardevol voor onze doelgroep. Een voordeel van E-health is onder andere dat cliënten onafhankelijk van tijd en plaats aan hun proces kunnen werken. Dit flexibele karakter van E-health sluit goed aan op de mogelijkheden en beperkingen van mensen die midden in een medisch traject zitten. De te ontwikkelen programma's zullen erop gericht zijn cliënten te helpen om alles wat er op hen afkomt na de diagnose van kanker en tijdens en na de behandeling van kanker beter te overzien, te begrijpen en een manier te vinden ermee om te gaan. De inzet van E-health als ondersteuning van de reguliere psychologische behandeling heeft als bijkomend voordeel dat een groot deel van de psycho-educatie online gevolgd kan worden, waardoor er tijdens de face-to-face gesprekken meer ruimte is voor andere zaken.

Verloop project
De basis voor de ontwikkeling van de E-health programma's bestaat uit een co-creatie traject, waarvoor in april van dit jaar de eerste bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. In dit traject brengen cliënten, psychologen van de Vruchtenburg, een psycholoog van het Maasstad Ziekenhuis en E-health ontwikkelaars van Therapieland* gezamenlijk in kaart wat de (psychische) ondersteuningsbehoeften zijn van mensen die leven met kanker. Het uitgangspunt is dat de programma’s een duidelijke toegevoegde waarde moeten hebben voor de gebruikers en ter aanvulling op face-to-face sessies ingezet moeten kunnen worden. Het co-creatietraject wordt gevolgd door een onderzoeker van de Erasmus-Universiteit. De programma's zullen in het tweede en derde kwartaal van 2018 worden uitgewerkt en vervolgens worden opgenomen in de E-health omgeving van Therapieland en het behandelaanbod van de Vruchtenburg. 
*Therapieland is de E-health leverancier waarmee de FortaGroep sinds 2017 een samenwerkingsverband heeft.

Ondersteuning
De bijdrage zal uitkomen op €10.000,- gebaseerd op 200 uur inzet van psychologen van de Vruchtenburg op dit project met een uurtarief van €50-.
Onze trouwe donateurs hebben het mogelijk gemaakt om dit doel te realiseren. De stichting is verheugd u te berichten dat dankzij u de therapeuten van de Vruchtenburg kansen hebben zich verder te ontwikkelen op het gebied van E-health voor mensen die leven met kanker.
 
Realisatie doel 4: Therapeuten van de Vruchtenburg mee naar Casa Ochetto, Italië.

Door een particuliere gift ad. €5000,- heeft de Italië reis plaatsgevonden van 16 t/m 23 mei jl. waarbij twee therapeuten mee zijn gereisd.
 
Achtergrond:
Jaarlijks organiseren Tonnie en Peter Kramers samen met twee therapeuten van de Vruchtenburg een zeer gewaardeerde zingevings- en verwenweek op een prachtige locatie in Italië voor mensen die geraakt zijn door kanker. Cliënten worden voorgedragen door hun therapeut en kunnen tegen een kleine vergoeding deelnemen. Het verblijf in Casa Ochetto is erop gericht om mensen te helpen hun balans weer te vinden, van het ‘normale’ dagelijkse ritme los te komen en nieuwe inspiratie op te doen om thuis de draad weer op te pakken. Deze reis maken de cliënten van de Vruchtenburg samen met lotgenoten en onder deskundige begeleiding. De therapeuten die als begeleider meegaan doen dit in eigen tijd en onbezoldigd. Zij verzorgen workshops, hebben gedurende de dag aandacht voor de behoeften van de deelnemers en ondersteunen Peter en Tonnie bij de dagelijkse werkzaamheden zoals koken en de afwas.

Verslag reis door Maja Stulemeijer, psycholoog bij de Vruchtenburg:
Van 16 tot/ met 23 mei jl. heeft opnieuw een prachtige reis plaatsgevonden. Samen met 11 deelnemers (9 cliënten van de Vruchtenburg en 2 gasten van inloophuis Deborah in Delft) hebben we een heel bijzondere week gehad, vol met inspirerende activiteiten en met gelegenheid tot rust en bezinning. We hebben met eigen ogen kunnen zien hoe verrijkend deze week is geweest voor de gasten. Allen hebben een sprong in het diepe gewaagd door mee te gaan en voor de meeste deelnemers was dit hartstikke spannend. Het is een week geworden om nooit te vergeten. De gasten hebben lief en leed gedeeld, nieuwe ervaringen opgedaan en kunnen genieten van 'het even niks hoeven'. Ook voor ons als begeleider was het een absolute verrijking om zo intensief op te trekken met onze cliënten. We zijn erg geraakt door alle verhalen, de onderlinge verbondenheid en de veerkracht van deze 11 vrouwen. Ook als behandelaar nemen we hier veel van mee.
Wij zijn heel erg dankbaar voor de particuliere gift die deze bijzondere reis mogelijk heeft gemaakt!
 

U kunt ons ook steunen door Vriend te worden van stichting Vrienden van de Vruchtenburg

Als bedrijf of particulier kunt u vriend worden van onze stichting Vrienden van de Vruchtenburg.

U kunt bijvoorbeeld éénmalig een bedrag overmaken op rekening NL94 ABNA 0525967109 van Stichting Vrienden van de Vruchtenburg.

Het is belangrijk om te weten dat het totale bedrag dat u in één keer doneert aan goede doelen, tussen de 1% (met een minimum van €60,-) en 10% van uw verzamelinkomen voor u fiscaal aftrekbaar is.

Raadpleeg www.berekenhet.nl om uw voordeel uit te rekenen of kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/giften

U kunt ook vaste donateur worden en Stichting Vrienden van de Vruchtenburg machtigen om jaarlijks een bedrag af te laten schrijven.

Vanaf 2014 zijn periodieke schenkingen vanaf € 100,– volledig fiscaal aftrekbaar ( zonder drempel) mits aangegaan voor een periode van 5 jaar.

Voorheen moest hiervoor een notariële akte worden opgesteld, vanaf 2014 geldt deze verplichting niet meer.
Wel vereist de belastingdienst een bewijs van uw schenking. Dit zal door Stichting Vrienden van de Vruchtenburg voor u verzorgd worden.

Hoe word ik Vriend Van?

Stuurt u graag een mail naar info@vriendenvandevruchtenburg.nl of neem telefonisch contact met Anouk Schep-Derks op via telefoonnummer 06-24195498.

Een andere mogelijkheid om de stichting te steunen is door de stichting Vrienden van de Vruchtenburg in uw testament te begunstigen met een legaat of erfstelling.

Bij een erfstelling zal Stichting Vrienden van de Vruchtenburg een percentage van uw nalatenschap erven; bij een legaat kunt u een specifiek bedrag (of goed) nalaten (vergelijkbaar met een schenking).

De Vruchtenburg en de Stichting Vrienden van de Vruchtenburg hebben de zgn. ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en hoeven daarom geen erf- of schenkbelasting te betalen.

Wilt u meer informatie over fiscaal voordelig schenken? 
Stuur een mail naar info@vriendenvandevruchtenburg.nl en wij nemen met u contact op.

Indien u ideeën, wensen, suggesties of opmerkingen heeft. Een leuk plan voor een activiteit of benodigdheden (folders, posters, materialen) voor een individuele (bedrijfs-) actie, neemt u dan graag contact op met Anouk Schep-Derks: info@vriendenvandevruchtenburg.nl of 0624195498

 


« vorige pagina
Top